Informacje od administratora danych – wymaganie RODO

Szanowni Państwo,

W związku z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które zaczyna obowiązywać od 25 maja
2018 roku, przesyłamy Państwu informację o sposobie przetwarzania przez nas danych osobowych.

1.Firma Atic Mateusz Świątek oświadcza, iż jest administratorem Państwa danych osobowych i prowadzi działalność gospodarczą pod poniższymi danymi:

ATIC Mateusz Świątek
ul. Żernicka 9
55-010 Święta Katarzyna
Nip 6731793573
Regon 525027001

2.W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można kontaktować się:
– pod adresem e-mail atic@atic.com.pl
– pod numerem telefonu 71-362-82-20
– pod adresem korespondencyjnym Atic Mateusz Świątek, ul. Żernicka 9 55-010 Święta Katarzyna

3.Przetwarzamy dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/We (dalej „RODO”) – tj. przetwarzanie danych osobowych Klienta jest niezbędne do wykonania umowy,
której Klient jest stroną – odpowiednio umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i /lub umowy
sprzedaży.

4.Podstawą prawną przekazania informacji jest art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, zwane: „Rozporządzeniem”).

5.Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
Realizacja umowy sprzedaży zawartej z Państwem.
Prowadzenie korespondencji handlowej, realizacji zamówień lub
kierowania informacji handlowych drogą elektroniczną.
Kontakt z Państwem, celem udzielenia informacji lub odpowiedzi na Państwa zapytanie.
Przyjmowanie, rozpatrywanie i realizacja Państwa reklamacji.
Przyjmowanie, rozpatrywanie i realizacja zwrotu towaru.
Dochodzenie roszczeń względem klientów lub przez klientów.
Realizacja wysyłki zamówionych przez Państwa towarów.
Prowadzenie rachunkowości administratora, wystawianie faktur i dokumentów księgowych.
Wysyłka, odbiór i ewidencja korespondencji.

6.Celem zapewnienia odpowiedniej organizacji, obsługi i wykonywania umów Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
Dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne lub organizacyjne, umożliwiające sprzedaż lub usługi na Państwa rzecz, lub zarządzanie  organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim lub pocztowym, firmom pośredniczącym w płatnościach).
Dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym).
Dostawcom usług księgowych celem realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości.

7.Z uwagi na to, że administrator korzysta z usług innych dostawców, np. w zakresie hostingu lub systemów informatycznych Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. W takim przypadku zostaną podjęte odpowiednie działania celem zabezpieczenia Państwa danych osobowych.

8.Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mogą Państwo skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz z prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Przysługuje Państwu także  prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

9.Korzystanie ze świadczeń Administratora, w tym zawarcie umowy z Administratorem w zakresie jego działalności, jest w pełni dobrowolne, jednakże jako przedsiębiorca Administrator jest zobowiązany do realizacji umowy lub prowadzenia dokumentacji w sposób określony przepisami prawa, w tym z wykorzystaniem Państwa danych osobowych. Podanie przez Państwa danych osobowych może być obowiązkiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych Administrator posiada obowiązek prawny przetwarzania Państwa danych, co oznacza, że w tym przypadku podanie danych jest wymogiem ustawowym.

10.Niepodanie danych może skutkować odmową wykonania umowy z uwagi na brak możliwości jej wykonania. Ze względów rachunkowych czy podatkowych brak podania danych może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy dokumentu księgowego na Państwa rzecz.

Informujemy iż dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od Państwa i nie będą przetwarzane w celu innym niż zostały zebrane oraz wszelkie informacje stanowiące dane osobowe traktujemy poufnie.

Z poważaniem
Administrator Mateusz Światek